Kategorie

REGULAMIN KORZYSTANIA

Z SERWISU DMF-PL

www.dmfrontiers.pl

 

 

§1

Wstęp

 

1. Serwis www.dmfrontiers.pl zwany dalej DMF-PL jest oparty o działalność spółki z udziałem kapitału zagranicznego DMF-PL sp. z o.o. z siedzibą główna przy ul. Wieczorka 22, 44-100 w Gliwicach.  DMF-PL sprzedaje usługi oraz produkty, w tym suplementy diety dopuszczone do obrotu na terenie RP  przez Wojewódzki Inspektorat Sanitarny w Warszawie. DMF-PL jest zarejestrowanym płatnikiem VAT o numerze NIP 631 260 77 55, Regon 241489780, KRS: 0000351835

2. Umowy sprzedaży zawierane pomiędzy Zamawiającym zwanym dalej Klientem a serwisem www.dmfrontiers.pl  dotyczą sprzedaży produktów (np. wyroby medyczne, kosmetyki, suplementy diety, sprzęt medyczny, sprzęt diagnostyczny) posiadających odpowiednie atesty i zezwolenia, wymagane oraz zgodne z przepisami prawa polskiego oraz nabytymi od uprawnionych podmiotów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz usług (np. przeprowadzenie analizy krwi Status Omega 6, pomiar zmienności rytmów naczyniowych, analiza i interpretacja wyników badań biochemicznych i innych laboratoryjnych w aspekcie zapobiegania chorobom degeneracyjnym), wykonywanych przez wyspecjalizowane Laboratoria i instytuty naukowe. DMF-PL zapewnia, że oferowane produkty pochodzą tylko i wyłącznie od wyspecjalizowanych dostawców zagranicznych lub bezpośrednio od producentów i są w 100% oryginalne.

3. Podstawą do realizacji zakupów w serwisie www.dmfrontiers.pl jest prawo polskie i unijne, m.in. Ustawa o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną (Dz.U. 2002, nr 144, poz. 1204)

4. DMF-PL gwarantuje, że oferowane produkty przechowywane są zgodnie z wszelkimi wymogami gwarantującymi zachowanie wszelkich wymagań jakościowych wymaganych przez odpowiednie inspektoraty i producenta.

5. Kolorystyka zdjęć, jak i wygląd prezentowanych produktów na stronach www.dmfrontiers.pl mogą odbiegać od oferowanych w sprzedaży, co może być efektem jakości/rozdzielczości zdjęć oraz innych różnic technicznych. Opakowania produktów prezentowanych na zdjęciach mogą w niektórych przypadkach nieznacznie różnić się od opakowań produktów dostępnych w aktualnej sprzedaży.

6. Materiały znajdujące się na stronach internetowych www.dmfrontiers.pl mają charakter wyłącznie informacyjny. Opisy produktów, a zwłaszcza ich właściwości i działanie pochodzą od producentów lub podmiotów odpowiedzialnych. Prezentowane treści, opisy przeznaczenia usług i rekomendacje zostały sporządzone w oparciu o wyniki badań udostępnione w publikacjach naukowych oraz w oparciu o zarejestrowane w ostatnich dwóch dekadach patenty badawczo-naukowe. DMF-PL nie ponosi odpowiedzialności za skutki wykorzystania informacji pochodzących ze strony internetowej DMF-PL ani za skutki wykorzystania przez klienta wyników badań.

7. Ceny wszystkich prezentowanych usług i produktów w ofercie DMF-PL są cenami detalicznymi brutto wyrażonymi w złotych polskich oraz w Euro. Aktualna oferta wraz z podanymi cenami obowiązuje do czasu jej odwołania. Oferta wraz z cenami ma charakter wiążący w chwili realizacji zamówienia. Do każdego zamówienia dołączane jest potwierdzenie/Order lub/i na życzenie Klienta faktura VAT.

8. Klient przed użyciem produktu powinien zapoznać się z załączoną informacją, jakie jest jego przeznaczenie i, w jaki sposób należy go używać.

9. Konsultanci pracujący w DMF-Pl chętnie służą Państwu pomocą poprzez:

- kontakt osobisty: DMF-PL ul. Wieczorka 22, 44-100 Gliwice

- telefoniczny pod nr: 32 231 26 90 wew. 21 (od godz. 8.00 do godz.16.00)

- całodobowy telefon komórkowy pod nr: 601 780 453

- faxem nr tel: 32 231 26 90 wew. 23

- email: awk@dmfrontiers.pl

 

10. Klient korzystając i rejestrując się w serwisie www.dmfrontiers.pl wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w zamówieniu jako administratora tych danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 roku nr 101 poz. 926 z późniejszymi zmianami).) - do wyłącznego wykorzystania ich do celów związanych z realizacją zamówień oraz informowania o promocjach, które w żadnym wypadku nie będą udostępniane osobom trzecim.

 

11. Każdy klient DMF-PL ma prawo do wglądu, modyfikacji oraz usunięcia swoich danych osobowych z naszej bazy danych.

 

 

§2

Zamówienia

 

1. Technicznym warunkiem do korzystania z usług i zamawiania produktów jest dostęp przez Klienta do komputera, przeglądarki internetowej wraz z dostępem do Internetu. Wypełnienie i wysłanie zamówienia do DMF-PL oznacza akceptację regulaminu www.dmfrontiers.pl

2. Składanie zamówienia odbywa się przez 24h na dobę, po wyborze artykułów (usług lub produktów) z oferty DMF-PL www.dmfrontiers.pl, poprzez wypełnienie formularza zamówień dostępnego na stronie. Klient posiada prawo wyboru sposobu dostawy oraz metody płatności, zgodnie ze wskazaniami w formularzu zamówienia. Potwierdzeniem złożenia zamówienia przez DMF-PL jest otrzymanie przez Klienta powiadomienia (e-mail).

3. Klient wypełniając formularz zamówienia dokonuje wyboru:

- Zamawianego produktu lub usługi


- Adresu dostawy


- Adresu na jaki ma być wystawiona faktura (jeśli ma być wystawiona)


- Sposobu dostawy


- Wyboru sposobu płatności


- Adresu e- mail na jaki mają być wysyłane powiadomienia o etapach realizacji zamówienia oraz na który są wysyłane informacje i wyniki zamówionych przez klienta usług/badań

- numeru telefonu/telefonów pod jakim możliwy jest kontakt z Klientem

- Wpisania swoich uwag do zamówienia

4. W przypadku zakupu produktów Klient upoważnia Kuriera Poczty Polskiej/Firmy Kurierskiej/Osoby trzecie do odbioru w imieniu Klienta i na rzecz Klienta produktów zamówionych w DMF-PL. Klient upoważnia Firmę Kurierską lub Pocztę Polską/osobę trzecią do udzielania pełnomocnictw w tym zakresie. Klient bierze pełną odpowiedzialność za warunki przechowywania i transportu produktów po ich odbiorze przez upoważnionego przez Klienta Kuriera firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej. Informujemy Klienta, że przechowywanie i transportowanie produktów leczniczych w temperaturze powyżej 20 stopni Celsjusza lub poniżej zera stopni Celsjusza może, ale nie musi wpłynąć na jakość produktów.

5. Przygotowanie do wysłania zamówienia następuje po prawidłowo wypełnionym i wysłanym formularzu, po czym Klient otrzymuje potwierdzenie zamówienia na podany przez Klienta adres e-mailowy w formularzu zamówienia. DMF-PL  zastrzega, że jeśli formularz zostanie wypełniony nieprawidłowo lub/i list elektroniczny będzie niezrozumiały, zamówienia takie nie będą realizowane.

6. Odbiór zamówień przez upoważnione Osoby przez Klienta odbywają się dni robocze od poniedziałku do piątku. Zamówienia złożone w weekend i święta są realizowane w następny dzień roboczy.

7. Czas realizacji zamówień na produkty DMF-PL wykonuje bez zbędnej zwłoki, zwykle w ciągu 1-3 dni (oprócz weekendów i świąt) od zaksięgowania wpłaty na konto. W przypadku niedostępności produktów w magazynie czas oczekiwania może się wydłużyć, o czym Klient jest informowany emailem lub telefonicznie.

8. Czas realizacji zamówień wykonania usługi analizy badania, liczy się od pierwszego dnia otrzymania materiału od Klienta (tj. od daty otrzymania próbki krwi lub elektronicznego zapisu co najmniej tygodniowych parametrów sercowych), który zostaje wysłany do współpracujących Laboratoriów w Unii Europejskiej lub Stanach Zjednoczonych, w związku z powyższym okres oczekiwania na wyniki badań/zamówionych usług wynosi od 14 do 45 dni roboczych. Wyniki zamówionych usług zostają wysłane do Klienta na wskazany przez niego adres e-mailowy, chyba że Klient w zamówieniu zaznaczy osobistą (w siedzibie DMF-PL) lub listowną formę odbioru wyników.

9. DMF-PL wysyła email na adres podany w formularzu Klienta:

- po złożeniu zamówienia na www.dmfrontiers.pl z informacją o zamówieniu z numerem zamówienia

- z informacją o zaksięgowaniu wpłaty i przyjęciu do realizacji

- z informacją o odebraniu produktu przez upoważnioną przez Klienta firmę kurierską lub Pocztę Polską lub z informacją o wysłaniu wyników wykonanej usługi na podany przez Klienta w formularzu adres e-mailowy.

10. Koszt dostarczenia zamówień przez upoważnionych przez Klienta kurierów firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej pokrywa Kupujący. Waga/rozmiar zamówienia jest obliczana przez system i pokazuje się przy składaniu zamówienia. Kupujący na własną odpowiedzialność udostępnia adres e-mailowy, na który przesłane zostanie potwierdzenie zamówienia oraz informacje na temat zamówionych usług/badań.

11. DMF-PL zastrzega sobie prawo do obciążenia Klienta kosztami transportu zamówienia w przypadku nieudanej próby dostarczenia z winy Klienta: błędnego podania adresu, kodu pocztowego, nieodebrania przesyłki w terminie lub odmowy odbioru zamówionego produktu.

12. Klient ma prawo do anulowania transakcji zakupu produktu lub usługi bez podania przyczyny, lecz powiadamia o tym fakcie niezwłocznie DMF-PL (faksem lub emailem i telefonicznie).

13. DMF-PL zastrzega sobie prawo do wycofania produktu/usługi  ze sprzedaży na przykład w związku z jego brakiem w magazynie. Produkty w działach 'Wyprzedaż' i/lub 'Promocja' są w ograniczonej liczbie i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania zamówień od Klientów na te towary/usługi, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.

14. Wszystkie zamówienia są przygotowywane przez wykwalifikowany personel DMF-PL.

15. W przypadku zamówień produktów w ilościach hurtowych prosimy o wcześniejsze potwierdzenie możliwości realizacji zamówienia telefonicznie, e-mailowo lub osobiście w biurze DMF-PL.

16. Każdorazowo otrzymując zamówienie Kupujący powinien sprawdzić w obecności osoby dostarczającej, czy opakowanie nie jest uszkodzone i zawiera wszystkie zamówione produkty pod względem ilościowym, jak i jakościowym. O zaistniałych nieprawidłowościach Kupujący natychmiast powinien poinformować DMF-PL.

16. Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie przez DMF-PL danych osobowych podanych w zamówieniu jako administratora tych danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 roku nr 101 poz. 926 z późniejszymi zmianami).) i upoważnia do wyłącznego wykorzystania ich do celów związanych z realizacją zamówień oraz informowania o promocjach, i które w żadnym wypadku nie będą udostępniane osobom trzecim.

17. Przedstawiona oferta DMF-PL nie jest ofertą w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

 

 

§3

Płatności

 

1. Dokonanie płatności za zamówione produkty  można dokonać poprzez (informacje dostępne w zakładce Sklep / Shop):

- przelew:

 

Klient wykonuje przelew na konto DMF-PL: Bank PKO SA I O/Gliwice, ul. Berbeckiego 4, 44-100 Gliwice w złotówkach polskich (PLN):

IBAN (PLN): PL 39 1240 1343 1111 0010 3031 9568

- za pobraniem - Klient płaci listonoszowi lub kurierowi przy odbiorze przesyłki

- płatności online poprzez serwisy ………………………………….

 

2. Dokonanie płatności za zamówione usługi / badania  można dokonać poprzez (informacje dostępne w zakładce 'Płatności'):

- przelew - Klient wykonuje przelew na konto DMF-PL: Bank PKO SA I O/Gliwice, ul. Berbeckiego 4, 44-100 Gliwice w złotówkach polskich (PLN):

IBAN (PLN): PL 39 1240 1343 1111 0010 3031 9568

lub

- płatności online wykonuje przez serwisy……………..

Istnieje również możliwość odbioru osobistego i bezpośredni zakup produktu lub usługi w DMF-PL przy ul. Wieczorka 22, w Gliwicach.

3. Koszt wysyłki na terenie Polski, Europy, Ameryki, Azji  i Australii określone są w zakładce Sklep/ Shop.

Dokonanie zakupu w walucie Euro: Klient wykonuje przelew na konto DMF-PL: Bank PKO SA I O/Gliwice, ul. Berbeckiego 4, 44-100 Gliwice, w walucie Euro na nr:BAN (EUR): PL 77 12401343 1978 0010 3031 9669.  BIC: PKOPPLPW

 

§4

Reklamacje

 

1. DMF-PL dołoży wszelkich starań, aby zadowolenie Kupującego z produktów i usług było jak największe. Reklamacje są przyjmowane przez DMF-PL - prosimy Państwa o kontakt z nami w celu wyjaśnienia wszystkich szczegółów dotyczących wydarzenia się jakiejkolwiek przykrej sytuacji. W pełni ponosimy odpowiedzialność za błędy powstałe po naszej stronie i dołożymy wszelkich starań, aby zadośćuczynić Państwu a także by w przyszłości nie dochodziło do podobnych zdarzeń.

2. Cena jest wiążąca obie strony w momencie złożenia zamówienia, a cena produktu i usługi nie zawiera kosztów wysyłki.

3. Zgodnie z Ustawą o Szczególnych Warunkach Sprzedaży Konsumenckiej oraz o Zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U. 2002, nr. 141, poz. 1176) oraz Ustawą o Ochronie Niektórych Praw Konsumentów (Dz.U. 2000, nr 22 poz. 271) reklamacje są przyjmowane przez DMF-PL w terminie 14 dni od otrzymania zamówienia przez Klienta. Klientowi zawsze przysługuje prawo zwrotu zakupionego produktu/towaru w terminie 14 dni od daty odbioru przez upoważnionego przez Klienta kuriera firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej. Klienci DMF-PL zawsze mają prawo do zwrotu zakupionego towaru w stanie nienaruszonym w terminie do 14 dni od jego otrzymania bez podawania przyczyny zwrotu. Zwrotowi nie podlegają leki i wyroby medyczne zgodnie z Ustawą Prawo Farmaceutyczne (Dz. U. 2001, nr 126, poz. 1381).

4. DMF-PL bierze pełną odpowiedzialność w przypadku nieotrzymania przez Klienta zamówienia z winy Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej. W takich sytuacjach DMF-PL na własny koszt wyśle nowy, zgodny z zamówieniem produkt niezwłocznie po otrzymaniu protokołu zdarzenia od firmy kurierskiej lub zwróci Klientowi wpłaconą kwotę.

5.  Klient ma prawo rezygnacji z zakupionego produktu i jego zwrotu do DMF-PL bez podania przyczyny zwrotu do 14 dni od jego otrzymania. W przypadku zwrotu produktu należy odesłać go wraz z Orderem i fakturą VAT (dowodem zakupu). Koszt zwrotu produktów wynikający jedynie z rezygnacji Klienta pokrywa Klient. DMF-PL zwraca pieniądze na konto Klienta lub wymienia na inny produkt - o tym decyduje wyłącznie Klient.

6. Klient ma prawo do odstąpienia od umowy lub zwrotu zakupionego towaru w sytuacji, kiedy produkt jest dotknięty uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego (na przykład: w wyniku transportu) lub wadami fabrycznymi - dlatego prosimy o sprawdzenie, czy zakupione produkty nie uległy uszkodzeniu w transporcie lub nie posiadają wad fabrycznych. W przypadku, gdy opakowanie/produkty noszą ślady uszkodzenia należy skontaktować się z DMF-PL - telefonicznie, emailem czy listownie, odesłać wadliwy produkt wraz z dowodem zakupu (Order lub faktura VAT). DMF-PL ponosi pełną odpowiedzialność w przypadku uszkodzeń powstałych w czasie transportu lub otrzymania przez Klienta wadliwego produktu.

DMF-PL dołoży wszelkich starań, aby zrekompensować Państwu takie zdarzenia.

7. DMF-PL bierze pełną odpowiedzialność za swoje pomyłki a także pomyłki Poczty Polskiej i kurierów.

8. Zwroty pieniędzy za brakujące produkty, nadpłaty lub inne należności podlegające zwrotowi Klientom DMF-PL są wypłacane przelewem na podane przez Klienta konto bankowe.

9. DMF-PL zastrzega sobie prawo do obciążenia Zamawiającego (Klienta) kosztami wysyłki oraz kosztami zwrotu w przypadku nieodebrania przesyłki, podania przez Kupującego niepoprawnego adresu dostawy, co spowodowało zwrot przesyłki do nadawcy.

10. DMF-PL bierze odpowiedzialność za poprawność wyników badań wykonanych dla Klienta. W przypadku stwierdzenia jakiejkolwiek pomyłki, po poinformowaniu o zaistniałej sytuacji, Klient otrzyma zwrot zapłaty za wykonanie badania lub możliwość powtórnego pobrania i analizy materiału gratis przez DMF-PL.

11. Wszelkie reklamacje prosimy zgłaszać na: awk@dmfrontiers.pl lub pod adresem DMF-PL sp. z o.o. ul. Wieczorka 22, 44-100 Gliwice lub pod nr tel.: 32 231 26 90 wew. 21 lub telefon kontaktowy całodobowy: 601 780 453.

 

 

§5

Usługi edukacyjne

 

1. Korzystając z adresu e-mail oraz informacji zawartych w zakładkach ‘Kontakt' czy „aktualności” lub „Platforma Edukacyjna” Klient może zasięgać porad udzielanych przez wykwalifikowanych specjalistów bezpłatnie.

2. Wszelkie udzielane porady mają wyłącznie charakter edukacyjny i nie stanowią podstawy do leczenia.

3. Żadne porady drogą elektroniczną czy telefoniczną nie zastąpią wizyty u lekarza. DMF-PL zawsze zaleca wizytę i konsultację u lekarza specjalisty jako najlepszą formę konsultacji.

 

 

 

§6

Podsumowanie

 

1. Wszelkie uwagi dotyczące realizacji zamówień w www.dmfrontiers.pl uprzejmie prosimy zgłaszać drogą elektroniczną lub telefonicznie lub listownie na adres podany w zakładce 'Kontakt'.

 

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego i innych Ustaw.

3. Teksty i zdjęcia opublikowane na stronie DMF-PL są chronione prawem autorskim, zgodnie z Ustawą z dn. 14 lutego 1994r (Dz.U. z 2006r, Nr 90 poz. 631). DMF-PL  nie wyraża zgodny na jakiekolwiek kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie czy utrwalanie zdjęć czy informacji zawartych na stronach DMF-PL w części czy w całości bez zgody autora