Medycyna Prewencyjna

Rekomendowany przez DMF Polska model zapobiegania umożliwia diagnozowanie i podejmowanie działań w celu zatrzymania procesu rozwoju chorób degeneracyjnych oraz starzenia się.

Podstawowa różnica pomiędzy klasyczną a prewencyjną medycyną polega na tym, że medycyna klasyczna koncentruje się na rozpoznawaniu chorób i ich leczeniu, natomiast medycynę prewencyjną interesuje optymalizacja zdrowia i niedopuszczanie do rozwoju chorób.

Medycyna klasyczna osiąga niewątpliwe sukcesy na polu technik operacyjnych i farmakoterapii, lecz jest bezradna wobec wrastającej liczby zachorowalności na choroby cywilizacyjne. Dowodem na to są badania Światowej Organizacji Zdrowia, która ocenia, że śmiertelność z powodu zachorowań na choroby degeneracyjne i związane z wiekiem wynosi w Europie 85%, a w Polsce jest równa aż 90% (Mathers i in. 2003).

O przyroście zachorowań degeneracyjnych decydują przede wszystkim czynniki związane ze stylem życia, dietą i środowiskiem społecznym, które aż w 80% wpływają na nasze zdrowie i życie. Czynniki biologiczne i genetyczne to jedynie 5-10% wpływu. (Lalonde M. A New Perspective on The Heath of Canadian: A Working Dokument:Information Kanada, Ottawa, 1974.

Niezwykle ważnym, udowodnionym naukowo faktem jest możliwość zahamowania wczesnych faz rozwoju chorób, a nawet ich odwrócenie, poprzez właściwe zachowania zdrowotne, a więc zastosowanie modelu nazywanego postępowaniem niefarmakologicznym. Czynniki środowiskowe są w pełni modyfikowalne i poddają się wpływom. Wiedza ta jednak wciąż nie znajduje satysfakcjonującego odzwierciedlenia w profilaktyce zdrowia.

Jeszcze do niedawna panował pogląd, że powstałej miażdżycy naczyń i spowodowanej nią choroby serca nie da się odwrócić. Sądzono, że ewentualnie można zwolnić postęp choroby, stosując silne leki lub poddając pacjenta zabiegowi chirurgicznemu. Obecny stan badań klinicznych pokazuje, że cofnięcie zmian miażdżycowych może nastąpić bez stosowania leków.

Program w obszarze medycyny prewencyjnej rekomendowany przez DMF Polska ma na celu upowszechnienie wyżej opisywanego modelu niefarmakologicznego, rozwijanie i upowszechnianie sposobów odwracania procesów degeneracji i starzenia się organizmu oraz utrzymania pełnego zdrowia.

Modelowanie stylu życia jest określane jako najpotężniejsze narzędzie przy pomocy którego medycyna prewencyjna przywraca lub utrzymuje zdrowie oraz odwraca procesy starzenia się w komórkach.

Narzędzia diagnozy

Diagnoza aktualnego stanu zdrowia i ewentualnego zagrożenia rozwojem choroby degeneracyjnej, w bliższej lub dalszej przyszłości, jest przeprowadzana poprzez pomiar dwóch kluczowych czynników. Są to:

  • Rytmy Naczyniowe
  • Kwasy Tłuszczowe

Badanie Rytmów Naczyniowych pozwala rozpoznać indywidualny sposób reagowania człowieka w jego środowisku życia. Analiza rytmów naczyniowych i ich zaburzeń pokazuje, w jakim stopniu codzienne napięcia i stres wpływają mobilizująco, a w jakim stopniu destruktywnie na zdrowie. Analiza profilu napięć pozwala określić, w jakim stopniu poszczególne nawyki lub styl życia jednostki przyczyniają się do powstawania chorób wraz z upływem lat. Badanie rytmów naczyniowych daje w tym wypadku szerokie spectrum informacji, m.in. pozwala przewidzieć z dokładnością do 100% ryzyko rozwinięcia się choroby układu sercowo-naczyniowego w najbliższych latach (patrz badania poniżej). Metoda pozwala opisać również inne zmienne związane z psychospołecznym funkcjonowaniem i wydajnością człowieka m.in. określa poziom satysfakcji z życia, nadmierne reagowanie napięciem lub stany depresyjne.

Szczegółowa diagnoza zmienności naczyniowej otwiera nowe możliwości rozpoznawania zagrożeń i przeciwdziałania chorobom poprzez podjęcie wczesnych działań profilaktycznych.

Proporcja kwasów tłuszczowych we krwi daje obraz odporności somatycznej człowieka. Procentowe oszacowanie odporności na choroby degeneracyjne odbywa się na postawie badania ich zawartości we krwi badanego. Analiza i interpretacja wzajemnych zależności (co najmniej dwudziestu) różnych kwasów tłuszczowych pozwala na przewidywanie zagrożenia rozwinięcia się chorób degeneracyjnych takich jak m.in. miażdżyca, cukrzyca, alergia, choroby układu sercowo-naczyniowego, zmiany nowotworowe i inne.

Powyższa metoda została oceniona przez naukowców biochemików i lekarzy jako unikatowe, przełomowe osiągnięcie nauki ostatnich lat (patrz: PLATFORMA Edukacyjna i NOWOŚCI).